Кафедра ГМ Горбатов
Павло Анатолійович
[укр]  [рус]  [eng] 
Горбатов П.А.

Доктор технічних наук (1992), професор (1993), лауреат Державної премії України (1990), відмінник освіти України (2005). Професор кафедри "Гірничі машини" ДонНТУ.Відомий вчений та педагог вищої школи.

Спеціаліст у галузі теорії робочих процесів і методів підвищення технічного рівня та конкурентоспроможності машин і обладнання для гірничої промисловості. Створив науковий напрямок «Розвиток теорії функціонування й методів оптимального проектування гірничих машин як складних динаміко-енергетичних і мехатроних систем». Керував і брав участь у виконанні більше ніж 45 науково-дослідних робіт, основні результати яких впроваджено в промисловість і навчальний процес. Підготував 5 кандидатів технічних наук.

Висококваліфікований викладач, створив і впровадив низку нових курсів, здійснює підготовку магістрів. П’ять років працював проректором з навчальної роботи Донецького інституту підприємництва, що входить до складу навчального комплексу при ДонНТУ. Вніс значний вклад в підготовку фахівців для народного господарства України, в удосконалення організації навчального процесу.

Опублікував більше ніж 230 наукових і 30 науково-методичних праць, у т. ч. має 26 винаходів i 1 патент. Автор підручника для вузів «Проектування і конструювання гірничих машин і комплексів» (1988), за створення якого йому і співавторам присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Основний автор виданих під його загальною редакцією 4-х навчальних посібників для вузів «Механізовані кріплення очисних комплексів і агрегатів» (1997), «Гірничі машини й обладнання» (2003), «Гірничі машини для підземного видобування вугілля» (2006), «Ергономіка та дизайн» (2000), перші три з яких із грифом МОН України. Член авторського колективу книги «Мала гірнича енциклопедія», 1-й том якої виданий у 2004р., а 2-й - у 2007р.

Основні наукові інтереси

Нелінійна динаміка детермінованих і стохастичних систем; методологія натурних та імітаційних обчислювальних експериментів для динамічних систем; теорія динамічних і енергетичних процесів виймальних машин; теорія та методи системного багатокритеріального оптимального проектування складних гірничих машин; ергодизайн технічних систем; мехатроніка.

Кращі науково-прикладні досягнення

  • Обґрунтування, розробка і впровадження нового рівня імітаційних стохастичних моделей для прогнозування навантажень і багато-критеріальної структурно-параметричної оптимізації очисних комбайнів.
  • Створення основ теорії формування зовнішніх зв’язків за швидкостями та переміщеннями між виймальними машинами та гірничими масивами в замкнутих динамічних системах.
  • Установлення ряда нових закономірностей і розробка теорії функціонування очисних комбайнів як нелінійних динамічних систем.
  • Цикл робіт щодо створення і впровадження пакета оригінальних (на рівні винаходів) структурних рішень силових підсистем гірничих машин, який дозволяє ефективно вирішувати завдання підвищення їх технічного рівня.
  • Розробка концепції, теоретичних основ і методів багатоетапного оптимального проектування виймальних комбайнів як складних динаміко-енергетичних систем мехатроного класу.

©2005-2015 ДонНТУ, Гірничі машини