Кафедра ГМ Гуляєв
Володимир Георгійович
[укр]  [рус]  [eng] 
Гуляєв В.Г.

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР, Заслужений діяч науки й техніки України, один із засновників наукової школи в галузі експериментально-статистичних методів дослідження гірничих машин, розробки теорії їхніх робочих процесів і підвищення надійності.

Народився в м. Дружківка Донецької області в родині потомствених машинобудівників Гуляєвих. В 1948 р. вступив до Донецького індустріального інституту (ДІІ) на спеціальність «Гірниче машинобудування». У червні 1953 р. закінчив ДІІ з відзнакою й за рекомендацією Я.І. Альшица був залишений для роботи асистентом на кафедрі «Гірничі машини».

З 1953 р. по теперішній час його науково-педагогічна діяльність пов'язана з кафедрою «Гірничі машини» ДІІ-ДПІ-ДонДТУ-ДонНТУ, де він пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедрою. В 1960 році пройшов семимісячне наукове стажування в гірничій академії Клаусталь-Целлерфельд (ФРН), в 1962 р. опублікував монографію «Механизация подземной угледобычи в ФРГ», в 1963 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1966 р. йому привласнене вчене звання доцента. В 1986 р. В.Г. Гуляєв захистив в ІГТМ АН УРСР (м. Дніпропетровськ) докторську дисертацію на тему «Наукові основи оптимізації динамічних властивостей очисних комбайнів пристроями, що демпфірують». У цьому ж році йому присуджена вчена ступінь доктора технічних наук, а в 1987 р. привласнене вчене звання професора по кафедрі «Гірничі машини».

В.Г. Гуляєв відомий в Україні, ближнім і далекому зарубіжжі як видний вчений-механік і високої кваліфікації педагог. З 1984 по 2004 р. він завідував кафедрою «Гірничі машини» і вніс великий вклад у розвиток матеріальної бази лабораторій і науково-педагогічної школи кафедри, в організацію учбово-методичного процесу підготовки фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації для вугільної промисловості. Професор Гуляєв В.Г. підготував 4 доктора й 8 кандидатів технічних наук за фахом «Гірничі машини», він володіє німецькою мовою, керує підготовкою докторантів, аспірантів і магістрантів.

У рамках основного наукового напрямку кафедри розробив на базі системного підходу теорію керування динамічними властивостями гірничих машин методами структурно-параметричної оптимізації. Уперше в Україні сформував перспективний науковий напрямок – «розкриття закономірностей динаміки робочих процесів і розробка способів керування ними для підвищення надійності й продуктивності гірничих машин».

Його перу належить понад 330 наукових праць, у тому числі 26 авторських посвідчень і патентів, 4 монографії, 1 підручник й 4 навчальні посібники для вузів. Він автор типової програми й підручника із грифом Мінвуза СРСР «Проектирование и конструирование горных машин и комплексов» (М.: «Недра» 1988), за створення якого йому й співавторам присуджена Державна премія УРСР у галузі науки й техніки (1990).

Проф. Гуляєв В.Г. має багаторічний досвід викладання на високому рівні дисциплін: «Проектування й конструювання гірничих машин і комплексів», «Принципи оптимального багатокритеріального проектування», «Гірничі машини й комплекси», «Комплексна механізація очисних робіт» й ін.

Основні наукові інтереси:

 • динаміка й надійність складних гірничих машин із дводвигунковим електроприводом;
 • теорія взаємодії динамічних процесів у машинах з електрогідравлічним приводом і механізмами циклової дії;
 • методи кореляційно-спектрального аналізу стохастичних систем;
 • методи структурно-параметричної оптимізації й багатокритеріального проектування гірничих машин і віброзахисних пристроїв;
 • оптимізація кінематичних і силових параметрів щитових механізованих кріплень із метою підвищення ефективності їхньої роботи в умовах малостійкої покрівлі;
 • керування динамічними властивостями високонапірних насосних агрегатів з метою зниження їх віброактивності й підвищення надійності систем гідроприводу механізованих кріплень.

Основні науково-прикладні досягнення:

 • наукове обґрунтування ефективних методів і засобів підвищення надійності очисних комбайнів на основі структурно-параметричної оптимізації їхніх динамічних властивостей. Результати використані при створенні й модернізації очисних комбайнів 1ГШ68, 1ГШ68Е, 2ГШ68Б с дводвигуновим електроприводом (виготовлено понад 2000 машин);
 • цикл розробок зі створення ефективних віброзахистних пристроїв для зниження динамічної навантаженності очисних комбайнів. Результати використані при випуску ГМЗ ім. С.М. Кірова шнекових виконавчих органів з віброзахистними пристроями для комбайнів, що експлуатуються у важких гірничо-технічних умовах;
 • цикл робіт з розвитку системного підходу й методу структуро-параметричної оптимізації для рішення задач багатокритеріального оптимального проектування гірничих машин. Результати використовуються при виконанні науково-дослідних робіт й у навчальному процесі;
 • розробка (разом із проф., д.т.н. Кондрахіним В.П.) концепції імовірнісного методу прогнозування й підвищення ресурсу трансмісій гірничих комбайнів і реалізація його стосовно до комбайнів типу УКД300. Результати використовуються як науково-методична база для розробки нормативного документа разом із ДП «Донгіпровуглемаш»;
 • цикл робіт з наукового обґрунтування оптимальних параметрів щитових механізованих кріплень для пластів з малостійкою покрівлею. Результати використані ДП «Донгіпровуглемаш» при створенні щитових кріплень типу КДД, ДМ, ДТ й ін.;
 • цикл робіт з оптимізації структури й параметрів високонапірних насосних агрегатів як нелінійних динамічних систем, з метою вдосконалювання їхніх динамічних властивостей і поліпшення віброакустичних характеристик.

За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність професор Гуляєв В.Г. нагороджений: ювілейною медаллю «За доблесну працю» (1970), дипломом 1ступеня ВДНГ УРСР (1983), бронзовою (1971), срібною (1986), золотою (1987) медалями ВДНГ СРСР, знаком «Переможець соціалістичного змагання» (1977), знаком Міносвіти СРСР «За відмінні успіхи в роботі» (1983), медаллю «Ветеран праці» (1991), Почесними грамотами МОН України (2001) і Донецької обласної держадміністрації (2001 й 2005). Указом президента України йому привласнене почесне звання «Заслужений діяч науки й техніки України» (1996). Він є повним кавалером почесного знака «Шахтарська слава» (1978, 1995, 2005). Рішенням Вченої ради НІДГМ ім. М.М. Федорова нагороджений почесними знаками: «За вірність гірничій механіці» (2005) і «За заслуги в гірничий механіці» (2010).

Перелік найбільш важливих публікацій:

 1. Гуляев В.Г., Иванов И.П. Механизация подземной угледобычи в ФРГ. – Монография.// Киев, Гостехиздат УССР, 1962. – 100 с.
 2. Аппаратура и методы исследования горных машин/ Я.И. Альшиц, В.Г. Гуляев, Ф.В. Костюкевич и др. – Монография.// М.: Недра, 1969. – 215 с.
 3. Горные машины. Сб. научных статей./ Я.И. Альшиц, В.Г. Гуляев, Г.В. Малеев и др. (Отв. ред. В.Г. Гуляев)// Киев, МВ и ССО УССР, 1971. – 136 с.
 4. Гуляев В.Г. Исследование горных комбайнов на базе системного подхода// Межвед. науч. техн. сб. «Разработка месторождений полезных ископаемых». Вып. 64. Киев, Техника, 1983. С. 3-15.
 5. Guljaew W.G. Untersuchung und Optimirung der dinamichen Eigenschaften von Bergbaukombines mit dem Ziel der Erhohung ihrer Zuverlassigkeit, Lebensdauer und Leistungfahigkeit// Magdeburg (DDR), Technische Mechanik – 1982 – №3. H.1. – S. 18-27.
 6. Гуляев В.Г. Научные основы оптимизации динамических свойств очистных комбайнов демпфирующими устройствами. Автореф. дис. докт. техн. наук.// ИГТМ АН УССР, – Днепропетровск, 1986. – 37 с.
 7. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. Учебник для вузов. С грифом Минвуза СССР/ Г.В. Малеев, Г.В. Гуляев, Н.Г. Бойко, П.А. Горбатов, В.А Межаков.// М.: Недра, 1988 – 368 с.
 8. Малеев Г.В., Гуляев В.Г., Горбатов П.А. Повышение технического уровня горных комбайнов на основе совершенствования их динамических качеств. В книге «Горные науки и промышленность». Сб. ст./ Моск. горн. ин-т; Сост.: П.И. Томаков, В.В. Истомин. – //М.: Недра, 1989. – С.123-131.
 9. Гуляев В.Г. Тенденции и проблемы создания очистных комбайнов нового технического уровня для тяжелых условий эксплуатации.// Горная промышленность на пороге ХХI века. Тр. 16-го всемир. горн. конгр. Т.2. – София, 1994. С. 24-32.
 10. Механизированные крепи очистных комплексов и агрегатов/ П.А. Горбатов, В.Г. Гуляев, Н.М. Лысенко и др. Учебное пособие с грифом Минвуза Украины// Донецк.: Новый мир, 1997. – 275 с., ил.
 11. Гуляев В.Г., Кондрахин В.П. Концепция вероятностного метода расчета усталостной прочности трансмиссий горных комбайнов.//Наукові праці ДонНТУ. Серія: гірничо-електромеханічна. Вип.14 (127). Донецьк, 2007. С. 101-111.
 12. Гуляев В.Г., Лысенко Н.М. Учебное пособие к практическим занятиям по дисциплине «Проектирование и конструирование горнах машин и комплексов». Под общ. ред. д.т.н., проф.В.Г. Гуляева. –Донецк, РВВ ГВУЗ ДонНТУ, 2010. – 122 с.
 13. Гуляев В.Г. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. Ч.1. Выемочные комбайны. (Теория рабочих процессов и методы повышения надежности) Учеб. пособие. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», Технопарк ДонГТУ «УНИТЕХ», 2011. – 322с., ил.
 14. Гуляев В.Г., Гуляев К.В., Китаева С.А. Виброакустические процессы и надежность гидроэнергетических установок очистных комплексов. Монография. Под общ. ред. д.т.н., проф. В.Г. Гуляева. – Донецк, Технопарк ДонГТУ «УНИТЕХ», 2012. – 224 с., ил.

Контактний телефон: (062) 304-90-08

e-mail: vggulaev@mail.ru


©2005-2015 ДонНТУ, Гірничі машини