Кафедра ГМ Наукова робота
[укр]  [рус]  [eng] 

Перші наукові дослідження були пов'язані з розробкою й створенням вітчизняних врубових машин. У 1943р. співробітниками кафедри Альшицем Я.І., Костюкевичем Ф.В. та іншими конструкторами була створена перша потужна врубова машина КМП-43. Ця робота була визнана гідною Державної премії СРСР.

З 1951р. по теперішній час на кафедрі ведуться фундаментальні й прикладні дослідження із замовлень промисловості й Міністерства освіти.

На кафедрі створена проф., д.т.н. Альшицем Я.І. і розвивається його учнями науково-педагогічна школа в області розробки теорії робочих процесів і методів оптимального проектування гірничих машин й обладнання з метою підвищення їхнього технічного рівня.

У цей час одним з наукових напрямків кафедри є "Розробка теорії робочих процесів і методів підвищення технічного рівня гірничих машин як складних динаміко-енергетичних систем" (науковий керівник д.т.н. Гуляєв В.Г.).

Уперше в СРСР під керівництвом проф. Я.І. Альшица і проф. Г.В. Малеєва розроблені та створені (1954-1974р.) і далі розвинені їхніми учнями (1975-2003р.) апаратура і методи дослідження динамічних процесів гірничих машин, виконані тензометричні експериментально-статистичні дослідження робочих процесів врубових машин і широкозахватних комбайнів з високомоментними приводними двигунами, прохідницьких комбайнів, вантажно-транспортних машин і породоруйнуючих машин.

Уперше в СРСР проф. В.Г. Гуляєвим розроблені і впроваджені наукові основи оптимізації динамічних властивостей очисних комбайнів пристроями, що демпфірують (1985р.).

Уперше в СРСР проф. П.А. Горбатовим розроблена і впроваджена теорія функціонування й удосконалювання очисних комбайнів як нелінійних динамічних систем (1991р.)

Уперше в Україні й СНД проф. Семенченко А.К. розроблені і впроваджені наукові основи багатокритеріального синтезу гірничих машин як просторових багатомасових динамічних систем змінної структури (1997р.).

Уперше в Україні й СНД проф. Кондрахіним В.П. розроблені наукові основи моделювання робочого процесу й структурно-параметричної оптимізації породоруйнуючих систем як нелінійних автономних стохастичних систем (1999р.).

Кафедра має багатий досвід в організації і проведенні широкомасштабних натурних й обчислювальних експериментальних досліджень, у т.ч. структурно-параметричної оптимізації широкого класу гірничих машин, має великий обсяг унікального матеріалу, отриманого в результаті натурних експериментальних досліджень динамічних процесів у вузлах комбайнів 1ГШ68, РКУ13, вантажно-транспортних машин ПД8 та іншого обладнання в реальних виробничих і стендових умовах. Результати наукових досліджень знайшли застосування у виробництві, вони також широко використаються при підготовці бакалаврів, фахівців і магістрів.

Серед досягнень кафедри останнього років - захист докторських дисертацій докторантами В.М. Кравченко (2002р.) і В.Г. Нечепаєвим (2002р.), наукові результати, отримані аспірантами й здобувачами при виконанні дисертаційних робіт.

Результати НДР широко впроваджені у виробництво, використаються у видавничій діяльності й у навчальному процесі. Під час навчання всі студенти займаються науково-технічною творчістю під керівництвом викладачів кафедри. За результатами цієї роботи студенти беруть участь у науково-технічних конференціях і конкурсах, публікують статті в журналах і збірниках. За період з 1998 по 2004р. студентами опубліковано 64 статті, отримано 9 нагород на конкурсах студентських робіт, зроблено 46 доповідей на міжнародних конференціях.

    Найважливіші наукові й учбово-методичні роботи співробітників кафедри

Підручник:
 
 • Малеев Г. В., Гуляев В. Г., Бойко Н. Г., Горбатов П. А., Межаков В. А. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. - М.: Недра, - 1988. - 368 с.

          Визнаний гідним в 1990 р. Державної премії України.
Навчальні посібники:

 
 • Альшиц Я.И., Верклов Б.А., Воровицкий А.Н., Костюкевич Ф.В., Малеев Г.В., Осокин П.А., Розенберг Б.Л. Горные машины. М.: Госгортехиздат, - 1961. - 492с.

 
 • Горбатов П.А., Гуляев В.Г., Лысенко Н.М., Косарев В.В., Архипчик А.И. Механизированные крепи очистных комплексов и агрегатов. - Донецк, - 1997. - 275с.

 
 • Горбатов П.А., Кондрахин В.П., Дорфман П.А. Эргономика и дизайн, - Донецк: ДонНТУ, - 2000. - 150с.

 
 • Горбатов П.А., Петрушкин Г.В., Лысенко Н.М. Горные машины и оборудование - Донецк: РИА ДонНТУ, - 2003. - 37.3 п.л.

 
 • Горбатов П.А., Петрушкин Г.В., Лысенко Н.М., Павленко С.В., Косарев В.В. Горные машины для подземной добычи угля - Донецк: ДонНТУ, - 2006. - 669 с.

 
 • В.Г. Гуляев, Н.М. Лысенко Учебное пособие к практическим занятиям по дисциплине "Проектирование и конструирование горных машин и комплексов" - Донецк: ДонНТУ, - 2010. - 120 с.

 
 • Гуляев В.Г. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. Часть 1. Выемочные комбайны (теория рабочих процессов и методы повышения надежности) - Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», Технопарк ДонНТУ «УНИТЕХ», 2011, - 322 с.

 
 • В.Г. Гуляев, Н.М. Лысенко.  Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. Часть 2. Механизированные крепи и насосные станции (теория рабочих процессов и методы повышения надежности) - Донецк: Технопарк ДонНТУ «УНИТЕХ», 2014, - 184 с.


Монографії:

 
 • Гуляев В.Г., Иванов И.П. Механизация подземной угледобычи в ФРГ - 1962.

 
 • Альшиц Я.И., Гуляев В.Г., Костюкевич Ф.В. и др. Аппаратура и методы исследования горных машин. - М.: Недра, - 1969. - 216с.

 
 • Семенченко А.К., Кравченко В.М., Шабаев О.Е. Теоретические основы анализа и синтеза горных машин и процесса их восстановления как динамических систем. - 2002.

 
 • П.А. Горбатов, В.В. Косарев , Н.М. Лысенко Выемочные комбайны нового поколения как энергетические системы мехатронного класса - Донецк: ДонНТУ, - 2010. - 176 с.

 
 • П.А. Горбатов, Н.М. Лысенко, М.В. Перинский Прогнозирование максимальных нагрузок в подсистемах привода исполнительных органов очистных комбайнов. - Донецк: Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2011. - 126 с.

 
 • Виброакустические процессы и надежность гидроэнергетичес-ких установок очистных комплексов: монография / В.Г. Гуляев, К.В. Гуляев, С.А. Китаева; под общ. ред. В.Г. Гуляева. – Донецк: Технопарк ДонГТУ «УНИТЕХ», 2012. – 224 с.©2005-2016 ДонНТУ, Гірничі машини